تقویم اجرایی

دسامبر 9th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای تقویم اجرایی بسته هستند)

۱

                                         taghvim ejrayi

بارم بندی عربی سال تحصیلی ۹۹-۹۸

نوامبر 25th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای بارم بندی عربی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ بسته هستند)

                       barom bandi arabi dahom

                           barom bandi arabi yazdahom

                   barom bandi arabi davazdahom

برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۹-۹۸

نوامبر 18th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ بسته هستند)

              barname amalyati

کتب عربی چاپ ۹۸

نوامبر 18th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای کتب عربی چاپ ۹۸ بسته هستند)

                ۱۰ مشترک

                 ۱۰ انسانی

            ۱۱مشترک

         ۱۱ انسانی

            ۱۲مشترک

            ۱۲انسانی

تغییرات کتب عربی زبان قرآن (۳) چاپ ۹۸

نوامبر 18th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای تغییرات کتب عربی زبان قرآن (۳) چاپ ۹۸ بسته هستند)

                تغییرات ۱۲ انسانی

                تغیرات ۱۲ تجربی

فیلم روش تدریس عربی دوازدهم

ژانویه 14th, 2019 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در روش تدریس کتب نونگاشت - (دیدگاه‌ها برای فیلم روش تدریس عربی دوازدهم بسته هستند)

قسمت اول

قسمت دوم:

قسمت سوم:

قسمت چهارم:

قسمت پنجم:

قسمت ششم:

قسمت هفتم:

ارزشیابی و طراحی سوالات

دسامبر 3rd, 2018 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای ارزشیابی و طراحی سوالات بسته هستند)

             arzeshyabi va tarrahi soalat estandard

راهنمای برنامه درس ملّی عربی

نوامبر 5th, 2018 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای راهنمای برنامه درس ملّی عربی بسته هستند)

                    راهنمای برنامه درس ملی عربی

راهنمای برنامه درس ملّی

نوامبر 5th, 2018 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در بخشنامه ها - (دیدگاه‌ها برای راهنمای برنامه درس ملّی بسته هستند)

                 درس ملی

کتاب معلّم

اکتبر 8th, 2018 | نوشته‌شده به دست شفیعی- عضو گروه عربی متوسطه دوره دوم در علمی تخصصی - (دیدگاه‌ها برای کتاب معلّم بسته هستند)

       دهم مشترک

          یازدهم تجربی

             یازدهم انسانی

            دوازدهم تجربی

             دوازدهم انسانی